PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding


WVH Gevelprojecten B.V., statutair gevestigd aan de Scheper 207 5688 HP te Oirschot, KVK-nummer 17262451, verwerkt informatie over personen (onder andere via haar website). WVH Gevelprojecten houdt zich daarbij aan de privacy wet- en regelgeving. Dit betekent dat WVH Gevelprojecten de privacy van de personen van wie zij informatie verwerkt respecteert en deze informatie strikt vertrouwelijk behandelt.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens WVH Gevelprojecten verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Voor de privacyverklaringen van gelieerde ondernemingen wordt verwezen naar de desbetreffende websites. WVH Gevelprojecten draagt voor deze websites geen (verwerkings)verantwoordelijkheid.

WVH Gevelprojecten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet (hierna: “(U)AVG”). Indien u vragen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring, kunt u zich wenden tot Hanneke van de Brand, contactpersoon op het gebied van privacy, via het e-mailadres: administratie@wvhgevelprojecten.nl.

2. Persoonsgegevens

WVH Gevelprojecten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Uitvoering overeenkomst
WVH Gevelprojecten sluit diverse overeenkomsten voor de levering van producten en diensten op het gebied van bouw-, timmer- en gevelwerkzaamheden. Tevens werkt WVH Gevelprojecten samen met diverse partijen. Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt WVH Gevelprojecten persoonsgegevens, zoals de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon van een klant en/of andere organisatie. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Indien nodig geeft WVH Gevelprojecten deze gegevens ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

(Direct) Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Social Media
WVH Gevelprojecten is op verschillende social media te vinden, zoals op Facebook en LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Daarnaast zijn op de website buttons opgenomen om de webpagina's van onze social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra u op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Wij verwijzen naar de privacy verklaringen van het desbetreffende social media platformen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.

Video’s
Het is mogelijk om video’s op onze website te bekijken, zoals video’s over verschillende soorten bouwprojecten. Hoewel de video direct op onze website wordt afgespeeld hebben wij de video bij het videoplatform “Vimeo” opgeslagen. Indien u de video bekijkt, wordt er automatisch verbinding gemaakt met Vimeo. Vimeo kan vervolgens cookies plaatsen op uw digitale apparaat. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het afspelen van de video.

Cameratoezicht
WVH Gevelprojecten maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt WVH Gevelprojecten inzicht in de activiteiten van personen en kentekenbewijzen.

Sollicitatieprocedure
WVH Gevelprojecten verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan WVH Gevelprojecten uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Werknemers
WVH Gevelprojecten verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek.

Contactformulier
U kunt contact met ons opnemen door middel van het invullen van ons digitale contactformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van uw naam, e-mailadres en uw bericht voor ons.

3.Verstrekken persoonsgegevens

WVH Gevelprojecten deelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten haar interne organisatie, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is mogelijk wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i-Deal betalingen. Daarnaast kan het voorkomen dat we uw gegevens doorgeven aan bezorgdiensten.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

WVH Gevelprojecten maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. Bewaartermijn

WVH gevelprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.

5. Doorgifte buiten de EU

WVH Gevelprojecten kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven.
Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Aangezien WVH Gevelprojecten geen vestiging en productie-entiteit buiten de EER heeft, zullen uw persoonsgegevens in beginsel niet worden doorgegeven.


6. Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert maar WVH Gevelprojecten gebruik van cookies. Cookies verwerken persoonsgegevens. Het is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op de website wordt opgeslagen op het elektronische apparaat van de websitebezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast het doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Soorten cookies
WVH Gevelprojecten maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om te website goed te laten functioneren. Functionele cookies verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Deze cookies volgen bijvoorbeeld hoe je door onze website surft. Met deze informatie kan WVH Gevelprojecten de werking van de website verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt om bijvoorbeeld een profiel van het internetgebruik van websitebezoekers op te stellen.

Niet-functionele cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren van de website. Zoals bijvoorbeeld analytische cookies. Door analytische cookies kan WVH Gevelprojecten weten welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren. Ook kan door middel van analytische cookies bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina’s worden gemeten.

WVG Gevelprojecten maakt geen gebruik van niet-functionele cookies. Op onze website wordt enkel gebruik gemaakt van functionele-cookies, dus de noodzakelijke cookies. WVH Gevelprojecten maakt nadrukkelijk geen gebruik van analytische cookies, tracking cookies en advertentiecookies.

7. Privacy-rechten

Op grond van de (U)AVG hebben betrokkenen (waaronder websitebezoekers) een aantal privacy-rechten, namelijk: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van de onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

- de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
- u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
- u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
- wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
- wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wij uw gegevens hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die op basis van uw persoonsgegevens zijn aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden? Dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres administratie@wvhgevelprojecten.nl. WVH Gevelprojecten zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

8. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze privacyverklaring is opgesteld, is het mogelijk dat de website en/of de privacyverklaring onjuiste informatie bevat. WVH Gevelprojecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische en/of redactionele fouten die voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website en de links naar de websites van derden.

9. Klachten

Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze toezichthoudende autoriteit is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

10. Vragen?

Indien u vragen heeft over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Hanneke van de Brand via het e-mailadres: administratie@wvhgevelprojecten.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de (U)AVG opgesteld. WVH Gevelprojecten behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.